McDelivery - Điều khoản và Điều kiện

 

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY –

 

Bằng cách sử dụng hoặc đọc các trang trong địa chỉ trang web này, quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu quý vị không đồng ý, quý vị không nên sử dụng trang web này.

 

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

 

Tài liệu từ trang www.mcdonalds.vn và bất kỳ trang web nào khác trên thế giới do Tập Đoàn McDonald’s sở hữu, vận hành, cấp phép hoặc kiểm soát hoặc bất kỳ công ty phụ thuộc, chi nhánh hoặc công ty con nào có liên quan (sau đây gọi chung là “McDonald’s”), không được phép sao chép hay phân phối, hoặc tái xuất bản, tải lên, đăng lên hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của McDonald’s. NGOẠI TRỪ: quý vị có thể tải xuống một bản sao của tài liệu trên một máy tính chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại để quý vị sử dụng tại nhà, miễn sao quý vị không xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông tin nào về bản quyền, thương hiệu hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác. Việc sửa đổi hoặc sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của McDonald’s. Tài liệu trong trang web này chỉ được cung cấp cho các mục đích hợp pháp. Nếu quý vị tải phần mềm từ trang của chúng tôi, phần mềm trong đó bao gồm tất cả các tệp dữ liệu, hình ảnh, chứa trong hoặc được tạo ra bởi phần mềm và các dữ liệu kèm theo (gọi tắt là “Phần mềm”) được coi là cần sự cấp phép từ McDonald’s cho quý vị. Cho dù theo danh nghĩa hay quyền sở hữu trí tuệ khi được chuyển giao cho quý vị thì đều vẫn thuộc quyền sở hữu toàn bộ và hợp pháp của McDonald’s. Quý vị không được phép bán lại, dịch lại, đảo ngược tính kỹ thuật, tách rời, hoặc chuyển đổi Phần mềm sang hình thức khác mà người bình thường có thể nhận biết được.

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

McDonald’s sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra bởi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ việc không thực hiện, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, chậm trễ trong việc truyền tải, vi rút máy tính hoặc lỗi đường truyền. McDonald’s sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những thiệt hại đặc biệt hoặc do hậu quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trong trang web này, ngay cả khi do sự sơ suất của McDonald’s hoặc đại diện ủy quyền của McDonald’s đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, hoặc cả hai. Giới hạn hoặc sự loại trừ trách nhiệm ở trên có thể không áp dụng cho quý vị trong phạm vi mà pháp luật hiện hành có thể không cho phép hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Tổng trách nhiệm pháp lý của McDonald’s đối với quý vị về tất cả các tổn thất, thiệt hại và nguyên nhân hành động (trong hợp đồng, vi phạm ngoài hợp đồng [bao gồm nhưng không giới hạn, sự sơ suất], hoặc cách khác) sẽ không lớn hơn số tiền quý vị đã trả để truy cập vào trang web này.

 

 

 GỬI Ý KIẾN (SUBMISSIONS)

 

Tất cả các nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ hoạ hoặc các thông tin khác được truyền đạt tới McDonald’s thông qua trang web này (gọi tắt là “Gửi ý kiến”) sẽ mãi mãi là tài sản của McDonald’s. McDonald’s sẽ không bị bắt buộc phải xử lý bất kỳ việc Gửi ý kiến theo diện bảo mật, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ ý tưởng nào cho việc kinh doanh của mình (bao gồm nhưng không giới hạn, sản phẩm hoặc ý tưởng quảng cáo) và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý do bất kỳ điểm tương đồng nào có thể có trong các hoạt động tương lai của McDonald’s. Không có hạn chế nào, McDonald’s sẽ có quyền sở hữu độc quyền về tất cả các quyền hiện có và tương lai đối của mục Gửi ý kiến dưới mọi hình thức và bản chất ở mọi nơi. Trừ khi được ghi chú dưới đây trong đoạn này, McDonald’s sẽ được quyền sử dụng thông tin trong mục Gửi ý kiến cho bất kỳ mục đích thương mại hay mục đích nào khác mà không phải bồi thường cho quý vị hoặc bất kỳ người nào khác gửi nội dung trong mục Gửi ý kiến. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể nhận được tại trang web này sẽ là tự nguyện và được cung cấp bởi khách hàng khi truy cập vào trang web này. Thông tin này chỉ dành cho mục đích nội bộ và không được bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba của McDonald’s hoặc cho các chủ thể khác không tham gia vào hoạt động của trang web này. Thông tin được gửi qua một số lĩnh vực trong trang web này, ví dụ: ‘Viết cho Ronald’, sẽ không được giữ lại. Do đó, quyền sử dụng mục Gửi ý kiến nói trên phải tuân theo việc sử dụng hạn chế thông tin này và loại trừ các thông tin không được giữ lại. Quý vị thừa nhận rằng, quý vị sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu nào quý vị gửi và quý vị, chứ không phải McDonald’s, sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin truyền đạt, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền.

 

THẨM QUYỀN

 

Trừ khi được mô tả cách khác, tất cả các tài liệu trong trang web của McDonald’s này được soạn sẵn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin riêng về McDonald’s. McDonald’s kiểm soát và vận hành trang web này từ văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và không tuyên bố rằng, các tài liệu này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Nếu quý vị sử dụng trang web này từ các địa điểm khác, quý vị phải chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp áp dụng của địa điểm đó.

 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 

Tài liệu trong trang web này có thể bao gồm các lỗi không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. McDonald’s có thể thực hiện các thay đổi hoặc cải tiến bất cứ lúc nào.

CÁC TÀI LIỆU TRONG TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HÌNH THỨC “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ SỰ THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý NÀO, TRONG PHẠM VI CHO PHÉP ĐẦY ĐỦ NHẤT CỦA LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH. MCDONALD’S ĐƯỢC MIỄN TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. MCDONALD’S KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG TÀI LIỆU SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ SAI SÓT, CÁC THIẾU SÓT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC TRANG WEB NÀY HOẶC MÁY CHỦ ĐỂ TẠO RA THÔNG TIN SẼ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. MCDONALD’S KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐƯA RA BẤT CỨ THỂ HIỆN NÀO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY VỀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN, CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, HOẶC CÁCH KHÁC. QUÝ VỊ (KHÔNG PHẢI LÀ MCDONALD’S) PHẢI CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ VỀ TẤT CẢ DỊCH VỤ CẦN THIẾT, SỬA CHỮA HOẶC ĐIỀU CHỈNH. SỰ MIỄN TRỪ NÓI TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ VỊ NẾU TRONG PHẠM VI CỦA LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP SỰ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý.

 

McDonald’s là nhà sử dụng lao động bình đẳng đáp ứng cho nguồn lực đa dạng. Những người được nhượng quyền thương mại của McDonald’s thực hiện việc thuê nhân viên riêng của mình và thiết lập các điều khoản và điều kiện làm việc riêng của họ và có thể khác với những gì đã được trình bày bên trên. Để có cơ hội được xem xét việc làm, quý vị phải nộp đơn ứng tuyển. Các đơn ứng tuyển có hiệu lực trong 30 ngày, nếu sau thời gian đó quý vị phải nộp đơn xin lại.

 

KẾT THÚC THỎA THUẬN       

 

McDonald’s hoặc quý vị có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Quý vị có thể chấm dứt thỏa thuận này bằng cách hủy bỏ: (a) tất cả các tài liệu nhận được từ mọi trang web của McDonald’s, và (b) tất cả các chứng từ liên quan và tất cả các bản sao và cài đặt (gọi chung là “Tài liệu”). Theo thẩm quyền duy nhất của mình, McDonald’s có thể chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức mà không cần thông báo nếu quý vị vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của thỏa thuận này. Sau khi kết thúc thỏa thuận, quý vị phải hủy bỏ tất cả các Tài liệu.

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

Các Điều khoản và Điều kiện này chịu sự điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam, bất kể các nguyên tắc xung đột pháp luật. Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này là bất hợp pháp, không có giá trị, hoặc không thể thi hành được, phần đó sẽ được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Bằng chứng xác nhận về việc sử dụng trang web này cho các mục đích bất hợp pháp sẽ được cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật. Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc sử dụng trang web này. McDonald’s có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào qua việc cập nhật bài đăng này. Các sản phẩm và dịch vụ của McDonald’s hiện có mặt tại nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, trang web của McDonald’s này có thể mô tả các sản phẩm và dịch vụ không có trên toàn thế giới. Trang web này có thể được liên kết với các trang web khác mà McDonald’s không quản lý. McDonald’s không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó. Việc đưa bất kỳ liên kết nào tới các trang web như vậy không có nghĩa là McDonald’s xác nhận các trang web đó.

 

 

 

THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU

Những thương hiệu sau đây sử dụng trong tài liệu này được sở hữu bởi Tập đoàn McDonald’s và các công ty con của mình: 1-800-MC1-STCK, Always Quality. Always Fun., America’s Favorite Fries, Arch Deluxe, Aroma Caf?, Automac, Big Mac, Big N’ Tasty, Big Xtra!, Birdie, the Early Bird and Design, Black History Makers of tomorrow, Bolshoi Mac, Boston Market, Cajita Feliz, Changing The Face of The World, Chicken McGrill, Chicken McNuggets, Chicken Selects, Chipolte Mexican Grill, Cuarto De Libra, Did Somebody Say , Donatos Pizza, emac digital, Egg McMuffin, Extra Value Meal, Filet-O-Fish, French Fry Box Design, Fruit Buzz, Gep Op Mac, Golden Arches, Golden Arches Logo, Good Jobs For Good People, Good Times. Great Taste., Gospelfest, Great Breaks, Grimace and Design, Groenteburger, HACER, Hamburglar and Design, Hamburger University, Happy Meal, Happy Meal Box Design, Have You Had Your Break Today?, Healthy Growing Up, Helping Hands Logo, Hey, i’m lovin’ it, It Could Happen!, “it’s what i eat and what i do”, Iam Hungry and Design, Immunize for Healthy Lives, Kiwiburger, Lifting Kids To A Better Tomorrow, Mac Attack, Mac Jr., Mac Tonight and Design, McDonald’s Racing Team Design, Made For You, McBaby, McBacon, McBurger, McBus, McCafe, McChicken, McDia Feliz, MCDirect Shares, McDonaldland, McDonald’s , McDonald’s All American High School Basketball Game, McDonald’s All American High School Jazz Bank, McDonald’s All Star Racing Team, McDonald’s Building Design, McDonald’s Earth Effort, McDonald’s Earth Effort Logo, McDonald’s Express, McDonald’s Express Logo, McDonald’s Is Your Kind of Place, McDonald’s Means Opportunity, McDouble, McDrive, McExpress, McFamily, McFlurry, McFranchise, McGriddles, McGrilled Chicken, McHappy Day, McHero, McJobs, McKids, McKids Logo, McKroket, McMaco, McMemories, McMenu, McMusic, McNifica, McNuggets, McNuggets Kip, McOz, McPlane, McPollo, McPrep, McRecycle USA, McRib, McRoyal, McScholar, McScholar of the Year, McSwing, McWorld, Mighty Kids Meal, Mighty Wings, Millennium Dreamers, Morning Mac, Quarter Pounder, RMCC, RMHC, Ronald McDonald and Design, Ronald McDonald House, Ronald McDonald House Charities, Ronald McDonald House Charities Logo, Ronald McDonald House Logo, Ronald Scholars, Sausage McGriddles, Sausage McMuffin, Single Arch Logo, Speedee Logo, Super Size, Teriyaki McBurger, The House That Love Built, The House That Love Built Design, twoallbeefpattiesspecialsaucelettucecheesepicklesoniononasesameseedbun, Vegi Mac, We Love to See You Smile, What’s On Your Place, When the U.S. Wins You Win, World Children’s Day, World Children’s Day Logo, World Famous Fries, You Deserve a Break Today, McDWireless.

-----o0o-----